Deklaracja dostępności

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
- zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- zamieszczone informacje w postaci załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Powody wyłączenia:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Pawlak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 26 22 900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym osobę wnoszącą żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba wnoszącą żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia, od frontu oraz 2 z lewej strony pałacu. Do wejść z lewej strony prowadzą schody. Wejście od frontu nie posiada schodów, prowadzi do niego delikatny podjazd.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter pałacu. W budynku nie ma windy.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pałacu  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami